„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Smaragdová deska

sd.jpg

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.

Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.

On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.

Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou.

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.

Takto stvořen byl vesmír.

Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.

Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné."

29.jpg

1.      Verum, sine mendatio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.

2.      Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.

3.      Pater eius est Sol. Mater eius est Luna. Portavit illud Ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.

4.      Pater omnis telesmi totius mundi est hic.

5.      Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.

6.      Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.

7.      Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.

8.      Sic habebis Gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

9.      Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

10.  Sic mundus creatus est.

11.  Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.

12.  Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.

13.  Completum est quod dixi de operatione Solis.

 

1.      Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

2.      A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.

3.      Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.

4.      On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

5.      Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

6.      Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

7.      On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.

8.      Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou.

9.      Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.

10.  Takto stvořen byl vesmír.

11.  Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.

12.  Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.

13.  Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

smar.deska.jpg
Smaragdová deska byla vytvořena z jediného kusu zeleného krystalu.

V horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet.

Popisováno od Slunce po směru hodinových ručiček: Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Přičemž na Merkuru stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce.

Hermes Trismegistos byl ztotožňován s Hermem nebo Thovtem, což není nikdo jiný než Merkur, neboli archanděl Rafael - patron řeči, vzdělanosti, poutnictví, lékařství a obchodu.

smd.jpg

Legendární postava Herma Trismegista (Herma Třikrát mocného) patří nepochybně k nejvýraznějším zjevům hermetismu, esoterní doktríny Západu, jejíž název je z Hermova jména odvozen.

Hermetismus je učení Herma Trismegista. Obsahuje trojici posvátných věd:

* magii (resp. teurgii)

* alchymii

* astrologii

 

Bylo by zbytečné zabývat se bližším výkladem tohoto vpravdě hermetického zjevení, jehož lakonický a strohý sloh skrývá nespočetné pravdy, kondensované v několika řádcích; interpretace tohoto textu obsažena jest téměř v každém obsáhlejším hermetickém díle.

K pochopení hermetické filosofie v širším slova smyslu postačí, vytkneme-li si šest principielních zákonů, jež "Smaragdová deska" vymezuje:

1. Zákon analogií.
2. Zákon universální rovnováhy a jejího působce.
3. Zákon indukce.
4. Zákon polarity (plození).
5. Zákon prajednoty.
6. Zákon cirkulace.

Desatero příčin:

  1. Počátek je v Prabytí.
  2. Prabytí je nehmotná, nepředstavitelná, nezobrazitelná a nespočitatelná Jednota, stojící mimo prostor a čas.
  3. Příčina povstala zjevením Jednoty v Prabytí.
  4. Bytí povstalo zjevením kladu a záporu v Příčině.
  5. Každé bytí má svoji analogii.
  6. Klad tvoří zápor a zápor klad: jedno podmiňuje druhé.
  7. Dvojpolarita jest podmínkou a příčinou času a života.
  8.Každý pól jest sekundárně zdvojený.
  9. Dvojnost cílí přes trojnost k jednotě.
10. Čtvernost jest působcem rovnováhy.
Desatero důsledků:
 
  1. Příroda je přímým plodem kosmu.
  2. Smrt jest podmínkou života, nebytí jest podmínkou bytí.
  3. Smrt není hranicí přírody.
  4. Slovo jest živá síla, jež tvoří.
  5. Láska má trojí poslání: ploditi, udržovati a křísiti.
  6. Osud jest plodem poklesků bytí proti Zákonu.
  7. Zánik nebo přeměna osudovosti jest bezprostředně závislá na zániku nebo přeměně bytí.
  8. Oběť jest evoluční cestou bytí.
  9. Představitelný Bůh jest bytostí podmíněnou lidskou obětí.
10. Zodpovědnost každého bytí jest přímo úměrná jeho vědění.

Smaragdová deska obsahuje doktrínu o transmutaci osobnosti a esoterně pojaté podmínky její realizace. Axiomy této transmutace jsou pak následující:

  • „Ignis et Azoth tibi sufficiunt" (Oheň a Azoth ti postačí).
  • Vše se zdokonaluje samo v sobě aktivací vnitřních prostředků.
  • Východiskem je dosažení prvotního stavu (prima materia) a proces oddělování a scelování (Solve et coagula!).
  • Přeměna probíhá vnitřně jako dynamický pohyb živlů za působení tří principů a vnitřně a vnějšně jako „mystická svatba", tj. jako spojování protikladů.
  • Vše existující lze stimulovat k dokonalejšímu vývoji.
  • Vystupuješ temným schodištěm k větší dokonalosti, abys jako dokonalejší sestoupil.
  • Přeměna se dovršuje ve dvojici, v níž se uzavírá mystérium spojení protikladů.

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one