„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:
HUNA - POLYNÉSKÉ UČENÍ
 
a_serge_kahili_king_1.jpg

Serge Kahili King, Ph.D., je autor známých děl jako Instantní léčení a Městský šaman.

*  Má doktorát v psychologii a byl vycvičen v havajské tradici kupua rodinou Kahili.

*  Cestuje po světě, vyučuje havajským léčebným metodám a je výkonným ředitelem celosvětové organizace Aloha International, která vyučuje a rozšiřuje duch aloha.

www.huna.org

HUNA 200.jpg

Hu´ea  pau ´ia e ka wai.

Proud vody strhne všechno.

 

"Buďte v míru se svou duší, a Nebe i Země budou v míru s vámi."

small_blueis-2.gif.jpg

Co je to HUNA?

Slovo "huna" znamená v havajštině "tajemství".

Jde o název, který dal Max Freedom Long praktickému systému psychologie, který vlastním přičiněním objevil po mnoha letech výzkumů.

Huna líčí psycho-náboženské metody uplatňované havajskými Kahuny se snahou vyvolat kouzla a někdy i zázraky.

Přestože vzniklo bezpočet hypotéz, nikdo opravdu neví, odkud ona magie původně přišla. Nejpřijímanější teorií je domněnka, že se dotyčné tajné učení zrodilo u 12ti kmenů, které žily před tisíciletími v oblasti, kde se dnes rozkládá Sahara. Jak jejich úrodnou zem pozvolna uchvacoval písek, zamířily kmeny k východu a v Egyptě zbudovaly Cheopsovu pyramidu. Pravděpodobně se rovněž podílely na dobových mystických naukách.

Těmto lidem se rýsovala nelehká budoucnost a svoje tajemství si chtěli uchovat. Ve svých jasnozřivých snech pak viděli neobydlené ostrovy Tichého oceánu, kde by mohli praktikovat svou věrouku naprosto bezpečně. Jeden kmen se rozhodl zůstat v severní Africe, avšak zbývající doputovali přes Asii na Havaj.

small_blueis-2.gif.jpg

Věrouka magie Huna

Základní pojetí magie Huna prohlašuje, že se skládá ze tří myslí čili rovin já, tvořících jeden celek.

* spodní já                              (unihipili)
* středová já                           (uhane)
* horní já                                (aumakua)

 

Zmíněná trojice slov odpovídá termínům podvědomí, vědomí a nadvědomí, které používá moderní psychologie.

De facto je ale systém vyvinutý Kahuny před tisíci lety sofistikovanější, než cokoliv z toho, co dosud psychologové ustavili. Kahunská psychologie učí lidi, jak dosahovat cílů a vysvětluje zároveň, proč při jejich naplňování tolik osob selhává.

Ona tři já jsou vlastně veškerými aspekty naší mysli. Podle představ Kahunů však mají sídlit v odlišných částech těla.

* spodní já je situováno v solaru plexu

* středové já se nachází po levé straně hlavy

* horní já přebývá nad hlavou

Pokud všechna fungují ve vzájemném souladu, neexistuje nic, čeho by dotyčná osoba nemohla dosáhnout. Stačí ale, aby jedno já bylo k ostatním v nerovnováze, a mohou se vyskytnout choroby, nebo jiné problémy.

small_blueis-2.gif.jpg
Středové já (rovina myšlení)
Začneme od středového já, poněvadž má vztah k našemu vědomí. Tímto já přemýšlíme a rozhodujeme se. Je logické, analytické a stanovuje cíle.

Odpovídá rozumové stránce člověka a představuje to, na co většina z nás naráží, když hovoříme o sobě.

Ačkoliv se činnost středového já odehrává v našich hlavách, její vliv může být registrován každou částí těla.
 
Spodní já (rovina citů)
Činnost spodního já je spřízněna s podvědomím. Týká se pocitů a emocí. Řídí rovněž veškeré každodenní tělesné funkce. Zajišťuje kupříkladu, že dýcháme, aniž bychom nad touto aktivitou museli vědomě uvažovat.

Jinými slovy, středové já něco vymyslí a spodní to provede. Ze středového já, proudí k spodnímu stálý tok informací, čímž se dá zdůvodnit, proč je tak důležitou úlohou smýšlet kdykoli možno pozitivně. Spodní já totiž nečiní vědomá rozhodnutí. Je-li v jednom kuse zaplavováno negativními myšlenkami, bude následně produkovat negativitu. Pokud mu naopak dopřáváme pozitivní myšlenky, reaguje na ně kladně. Dobře reaguje vůči opakování.

Střednímu já také spodní já poskytuje informace, jež obdrží od smyslů. Dvěma vhodnými příklady jsou rozkoš a bolest.

Spodní já si všechno pamatuje. Cokoliv, co jsme kdy prožili nebo okusili, se v něm ukládá. Tyto vzpomínky mohou být zasunuty hluboko, nicméně tam jsou.

Spodní já je cítící součástí těla.
 
Horní já (spirituální rovina)
Horní já je zároveň částí člověka i odděleným, samostatným aspektem. Jedná se o naši spirituální složku, kterou lze přirovnat ke strážnému andělovi, který nad námi neustále bdí. Plní roli osobního božstva. Kahunové tuto rovinu nazývali "veliký pěstoun".

Představuje matku, otce a Boha v jednom.

Horní já pomáhá, kdykoliv o to požádáme. Naši svobodnou vůli nenarušuje.

Spíše než Bohu bylo poselství modliteb Kahunů adresováno jejich vysokým já. Ve skutečnosti ani nechápali pojetí jen jediného, všemohoucího Boha. Souhlasili s mystikou, že Bůh přebývá v každém z nás. Proto taky, když se modlili, oslovovali Kahunové vlastně svá vysoká já, respektive Boha uvnitř sebe. Dotyčnou věroukou, prohlašují, že sami jsou bohy, mohli realizovat, cokoliv chtěli.

Z horního já pramení všechna inspirace, tvůrčí schopnosti a čistá, nesobecká láska. Je zdrojem předtuch, vizí a záblesků vhledu.

Horní já každého jedince má spojení se všemi stejnými rovinami ostatních. Udržuje také kontakt s vyššími mocnostmi. Každému z nás dává tato činnost šanci dosáhnout všeho, po čem toužíme. Stačí pouze, abychom požádali.
 
small_blueis-2.gif.jpg
aloha-editor-logo.png
AKA
Naše tři já jsou obklopena neviditelnou substancí či aurou, známou jako AKA. Tato AKA aura obměňuje svůj tvar pokaždé, pokud je třeba vytvořit spojovací vlákna mezi nízkým, středovým a vysokým já. Vždy, když se jedno já spojí s jiným, pouto mezi nimi zesílí, až po čase připomíná objemný vrkočovitý spletenec, dovolující trojici já harmonicky spolupracovat. Pokud pak naše tři já fungují v perfektním souladu, můžeme dosáhnout čehokoliv.

AKA zahaluje všechno. V odlišných kulturách bývá nazývána éterickým neboli astrálním tělem. I naše myšlenky obklopuje AKA.

Pomocí AKA aury utváříme spojení s každou osobou, kterou potkáme, s každým místem, které navštívíme, s každou myšlenkou, která se zrodí. Tato spojení jsou jemně spředenými nitkami látky, z níž AKA zůstává. Po oněch tenoučkých vláknech mohou být přenášeny myšlenky a dojmy. To je ten důvod, proč matka často přesně ví, jak je jejímu dítěti, i kdyby bylo sebevíc vzdáleno.

Při cestě životem bývá někdy zapotřebí AKA spojení přetnout, abychom pokročili dál. Naše zájmy a cíle se mění a občas musíme opouštět osoby a místa, jimž jsme dříve přikládali důležitost. Nikdy však nedokážeme přerušit AKA spojení s vlastní rodinou. Mezi rodinnými příslušníky existují silná komická pouta, která se později musí znovu navazovat, pokud byla přerušena.
 
 
MANA
Slovo má vztah k poslednímu elementu HUNY. MANA je vitální životní silou, esencí samotného bytí. Je to proudící život, božsky oduševnělá energie. V různých částech světa se totéž nazývá termíny " životní síla", "čchi" nebo "prána". MANU absorbujeme každý den ze vzduchu a potravy, které přijímáme.

U Kahunů byla MANA symbolizována vodním živlem. Pokud chtěli Kahunové v sobě MANU k určitému účelu nahromadit, zhluboka dýchali a představovali si, že jsou fontánami přetékající vody.

Sport a jakákoliv jiná forma fyzického vypětí napomáhají spodnímu já produkovat více MANY. Tak chystáme náš druhý dech. Existující zásoby MANY rychle spotřebujeme, načež je spodní já okamžitě obnoví, aby nás zásobilo energií. Z toho logicky vyplívá, že MANU můžeme tvořit jednak myšlenkami (při vizualizovaní), jednak skutky (fyzickou aktivitou).

MANA je nutná pro výkon našich každodenních úkolů. Veškerou nadbytečnou zužitkujeme, když naplňujeme naše touhy a cíle. Spoustu MANY nás stojí napětí nebo stres a pak se nám nedostává k jiným účelům. Její zásoby dokáže také odčerpat negativita.

Při nízkých hladinách MANY jsme mnohem náchylnější trpět nemocemi a chorobami!

Naplňuje-li nás MANA po okraj, cítíme se dobře. Máme rovněž spoustu energie a vitality. Tehdy disponujeme mocí dosahovat svých cílů. Procento MANY, které obsahujeme, je přímo úměrné procentu štěstí a úspěšnosti našeho života.
small_blueis-2.gif.jpg
Deset elementů
 
Od sebe vzájemně se lišící aspekty magie HUNA lze rozdělit do 10 částí či elementů.

Prvním je fyzické tělo. Je jasné, že na tomto světě bez fyzického těla existovat nemůžeme.


Dále jsme vybaveni třemi rovinami já:                * unihipili neboli spodní já

                                                                        * uhane neboli středové já

                                                                        * aumakua neboli horní já.

Každé v trojici našich já zvlášť obklopuje AKA.

Struktuálně nejhrubší AKA se nalézá okolo spodního já. Je lepkavá a přichytává se ke všemu, čeho se dotkne, čímž tvoří tenká vlákenka AKA energie.

Jemněji utvářenou a méně hustou substanci má obal středového já.

Nejjemnější AKA pak halí horní já. Tu někdy zobrazujeme jako svatozář.

Závěrem je nutno konstatovat, že každé ze tři já, se živí typově odlišnou MANOU.


*  Spodní já MANU přijímá z jídla, vody a vzduchu. Ukládá ji v AKA těle okolo sebe a dělí se o ni se zbývajícími dvěma já.

*  Ke středovému já se MANA dostává od spodního, načež projde transformací tak, že zdvojnásobí svou moc. Říká se jí nyní mana-mana. Té je zapotřebí k myšlenkovým procesům a vysílání povelů ke spodnímu já.

*  Pro obživu horního já musí být dodávána vysoce energetická forma MANY zvaná mana-loa. Hornímu já mana-loa umožňuje realizovat vše, co žádá.
 
small_blueis-2.gif.jpg
Přehledný postup manifestace pomocí Huny

* Uvědomte si, jaký máte cíl, co chcete manifestovat
* Prohlašte, že se s tím dá něco dělat, že toho můžete dosáhnout
* Soustřeďte se na svůj cíl, nabíjejte pozitivní energií
* Buďte přesvědčeni, že toho můžete dosáhnout, že si to zasloužíte
* Všímejte si znamení a příležitostí, kterých byste při dosahování svého cíle mohli využít
* Požádejte o pomoc božstva podle své víry
* Vybavujte si prožitek, který jste zakusili a který nese podobnou vibraci toho, po čem toužíte


 
Při práci s HUNOU je také důležité pracovat na posílení své sebejistoty. Nemyslí se tím namyšlenost nebo povyšování se nad ostatní, ale přirozená sebedůvěra.

Žádná prohlášení, modlitby ani vizualizace nebudou fungovat, pokud jsou vyslovovány laxně, s pochybami a nejistou nadějí, či s degradujícími pocity, že se nám to stejně nepovede, že si to koneckonců nezasloužíme, že bychom to stejně nezvládli apod. Důvěra svému vnitřnímu já je klíčem k veškerému vědomému tvoření a manifestaci.

Všechno, o čem přemýšlíte, všechno, co tvrdíte a všechno, čím se zabýváte vás, buď přibližuje k vašemu vysněnému životu, nebo vás od něj naopak vzdaluje. Tím, že si vytvoříte dokonalý svět, vytváříte energetickou stopu, s jejíž pomocí si i druzí budou moci vytvořit svůj vlastní dokonalý svět.
 
Ráj srdcehttps://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one