„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Systemické konstelace
"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem." - C. G. Jung
rk.jpg
Co jsou systemické konstelace?
Systemické konstelace jsou úžasnou technikou, kterou vytvořil německý terapeut Bert Hellinger, a která nám nabízí možnost nahlédnout na neviditelné souvislosti, které ovlivňují dění v našem životě, v našich vztazích, …. Konstelace jsou zážitkovou metodou práce se systémem, v bezpečném prostředí, vedenou zkušeným terapeutem.

Konstelace je možné stavět pouze v sestavě terapeut - klient, nebo se skupinou.
Při konstelacích lidé prožívají uzdravující prožitky a prozření, nahlížejí na cestu tam, kde dosud vidět nebyla, protože se některé věci z nevědomí potřebovaly zvědomit. Konstelace nejsou jen o tom, nahlédnout na příčiny současného stavu, ale jsou také možností udělat konkrétní kroky k uzdravení, k osvobození. Umožnit zastavené energii, aby se znovu rozpohybovala. Někdy se to děje pomaleji, někdy rychleji, ale vždy se něco děje a probíhá na vědomé i nevědomé úrovni dál. Každý jednotlivý krok má svůj význam.
29.jpg
 Konstelace jsou vhodné pro:

* Pro ty, kteří chtějí nahlédnout na neviditelné nitky, které prostupují jejich životem a ovlivňují jej, a kteří chtějí vykročit směrem ke svobodě.
* Pro ty, kteří prožili nebo prožívají nějaké traumatické zážitky; pro ty, kteří řeší složité nebo v něčem zatím nepochopitelné těžkosti ve vztazích (rodinných, partnerských, pracovních)
* Pro ty, které trápí nějaké zdravotní problémy
* Pro ty, kteří nejsou spokojení se svým vztahem k penězům (mají jich málo, bojí se o ně, …)
* Pro ty, kterým se v životě opakují podobné věci a chtěli by se jim podívat na kloub …
Kdy být při konstelacích opatrný:

* U těhotných (první trimestr, silné emoční prožitky, nechodit do silně zátěžových rolí)
*
 Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních krizích (např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra...).
* V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité informovat lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.
* Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.
* V případech těžkých traumat v minulosti klienta (násilí, sexuální zneužívání, zdravotní traumata, válečná traumata atd.) a v případech výskytu těžkých psychických poruch v nejbližší rodině (sourozenci, rodiče) je namístě zvýšená opatrnost. V těchto případech doporučuji vždy předchozí rozhovor s lektorem.
* U klientů, kteří jsou závislí na drogách, lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již započaté léčby a za přítomnosti či na doporučení terapeuta. Konstelaci doporučuji nejdříve po šesti měsících úplné abstinence od návykové látky.
* Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvýšené opatrnosti, jsou kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), těhotenství, epilepsie a dále celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci.
 
29.jpg
Jak konstelace probíhají?

- Pokud se staví Váš systém, terapeut Vám pomůže vytvořit "zakázku" - tedy na základě Vašeho tématu zvolit systém, který se bude stavět, určí role postav, které budou pro danou práci součástí systému.

- Pak si z přítomných účastníků vyberete zástupce do těchto rolí (např. za maminku, za otce, sestru …své orgány … peníze, apod.).

- Pak se už jen díváte. Zástupci v rolích se pak v systému začnou nějakým způsobem projevovat a začne se ukazovat dynamika systému. Pod vedením terapeuta se s touto dynamikou pracuje. Možnost nahlédnout na to všechno zvenčí (z pozice pozorovatele) nabízí unikátní příležitost uvidět dosud neviděné a prožít dosud neprožité.

- Na závěr máte vždy možnost do systému vstoupit a pod vedením terapeuta nahlédnout na svůj vlastní systém v novém světle.

- Po skončení konstelace je vhodné, aby se „prožité“ nijak dále nerozebíralo, ale nechalo se to působit.
Jak lze stavět konstelace:

- skupinově (seminář)
- individuálně (individuální poradenství)
29.jpg
Druhy konstelací:

* Rodinné konstelace
- Původní rodinný systém, jde o pochopení vztahů členů původní rodiny - sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče a jejich sourozenci a někdy i starší generace. Podle Hellingera je naše životní cesta silně ovlivňována událostmi a vzorci z rodinné historie, které se nevědomě přenášejí z generace na generaci - hlavně poslední 4 generace mají vliv na náš život.
 
* Partnerské konstelace
- Lepší porozumění systému partnerského vztahu, do nějž patří nejen partner nebo partnerka a děti, ale někdy i dřívější „důležití“ partneři a případně osoby z původní rodiny.
 
* Experimentální formy konstelací
- šamanské konstelace, konstelace problému, voice dialogue – konstelace vnitřních hlasů, konstelace zdravotních symptomů, konstelace vnitřního dítěte, vnitřního bojovníka, vnitřního přesvědčení atd.
 
* Astrologické konstelace
- Jedna z experimentálních konstelací. Zde se pracuje se systémem duševních principů v nás, pracuje se s astropsychologií, rozestavují se planety našeho systému, které reprezentují jednotlivé části naší osobnosti, tyto konstelace nám mohou ukázat, jak dobře se známe, ve které oblasti si o sobě utváříme iluze, v čem jsme doopravdy silní, které stránky máme vyvážené a o které se můžeme opřít. Není potřeba znát astro pojmy, stačí znát datum narození… Nejde zde jen o poznání a přijetí svého vnitřního světa, o očistu skrze prožitek sebe sama. Nabízí se daleko více. Poznání, přijetí, katarze, jsou prvními krůčky na dlouhé cestě k získání vědomého postoje a moudré kontroly nad svým osudem. Můžeme dojít k tomu, že ovlivněním své vnitřní reality budeme snáze modelovat a směrovat svůj osud podle vlastních představ.
 
- Vesmír se zrcadlí v nás a on sám je naše velké zrcadlo.
 
* Karmické konstelace
- Další z experimentálních konstelací, dle názvu mají řešit naše karmické vztahy (karmické svazky a závazky). Při této konstelaci nesmíme zapomenout, že řešíme jen své pocity, nesmíme zasahovat do duší, které stojí proti nám. Pokud to uděláme, porušujeme zákony karmy, a to např. zákon úmluvy mezi jednotlivou duší a nejvyšší karmickou radou. Další ze zákonů je intimita duše - tento zákon znamená nekoukat a nevstupovat do jiné duše, pokud řeším své pocity a zároveň prosím o rozvázání karmy. Pokud nahlížíte do duše toho, kdo před vámi stojí, v té chvíli se chová jako zrcadlo a tím pádem vidíte sice jeho tvář, ale zároveň obraz vaší duše. Je to velice jednoduché - duše z nevědomosti zde na zemi mají na vyšších úrovních ochranu v této podobě, protože pokud by toto měli lidé dovoleno, mohli by měnit duše a jejich osud jenom proto, že oni chtějí. Pokud i přesto se nám podaří zasáhnout do duše jiné než své, musíme sami na svém osudu a někdy i těle pocítit důsledky. Uděláme jen to, že přetahujeme karmu na sebe.
- Pro zajímavost: Ten, kdo tyto techniky provádí, by měl vědět, že řešit bude jen pocity toho, kdo stojí v kruhu a o řešení dle pocitů klienta požádá jeho bytosti, které ho doprovázejí. Pokud sám řeší jeho karmické svazky, měl by umět s bytostmi, které jsou z 12 úrovně, komunikovat. Tam jsou uloženy naše karmické záznamy a karmická rada sama rozhodne co udělat a co ne. Aby nedošlo k porušení zákonů. Duchovních zákonů je 8. Kdo tuto techniku provádí, by měl znát alespoň 5 těchto zákonů. Potom bude dělat kvalitní práci bez toho, že by někomu zrychlil jeho kolo osudu. Znamená to, že např.daná nemoc, která byla v reinkarnačním plánu zapsána pro duši okolo 60 let, se může objevit o 30 let dříve…
 
* Konstelace traumatu
- Zaměřují se zejména na traumata v daném rodinném systému. Z traumat pochází rozštěpení v psyché jeho členů. Rozštěpení uvnitř psyché jednotlivých členů rodiny - jako následky traumatu - nelze jednoduše integrovat snahou o nalezení vnějšího řádu v rodinném systému. Nezapomeňme, že právě díky těmto vnitřním rozštěpením jednotlivých členů rodiny se daný rodinný systém nachází ve stavu permanentního „ne-řádu“ anebo i „pseudo-řádu“ .
Pokud příčina traumatu zůstane netknuta, tak lze s životními tématy, do kterých se následky traumatu plošně promítají (jako jsou partnerské vztahy, vztahy k dětem, finanční záležitosti, vztahy ve firmě a v neposlední řadě i fyzické symptomy), pracovat dlouho a stále dokola. Zajisté se vždy dá i něco do pohybu, nicméně následky traumatu se budou v proměňující se podobě stále vynořovat z hlubší úrovně, která zůstala nepostihnuta. Řád v rodinném systému se pozvolna začne přirozeně krystalizovat až přímou prací s traumaty. Následky traumat se - jak bylo právě uvedeno - plošně promítají do všech oblastí života jedince. Trauma je nutno v celé jeho komplexitě sledovat až k původu jeho vzniku, ať již biografickému nebo vícegeneračnímu, aby se jeho následky (odštěpení nebo zmrazení citů, emocí, vzteku, duševní ochromení, zmatení apod.) uvolnily a odštěpené, vytěsněné části psyché se postupně integrovaly, spojily.
 

 * Ženské a mužské konstelace
- V ženské konstelaci se pracuje pouze se ženami, takže je možné řešit ženská témata, která jdou do velké hloubky. U mužských konstelací se pracuje jen s mužskými představiteli, kteří představují všechny role, takže zažijí hloubku svého mužství.
 
* Multidimenzionální konstelace
- Pohyby duše podle B. Hellingera, konstelace, ve kterých se řeší více dimenzí najednou, šamanský přístup.

* Podnikové a organizační konstelace
- Odkrytí vnitřní dynamiky pracovních kolektivů, organizačních systémů, ale i různých dalších systémů.
 
* Politické konstelace
- Rozestavují se velké celky, národy, politické systémy.

A další ....
Opět upozorňuji, vybrat si kvalitního konsteláře, v dnešní době dělá konstelace každý i bez jakéhokoliv konstelačního kurzu a bez praxe. Konstelační škola by měla trvat 2 roky + praxe pod odborným vedením. Pokud je nekvalitní konstelář, může způsobit další traumata konstelovaného. Proto si dopředu ověřte, ke komu jdete. 
2017-01-30-17-46-30.jpg
Ráj srdce
 


https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one