„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.“
- - Confucius - -

MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

ZÁKLADNÍ MODLITBY

c101658.jpg

MODLITBA PÁNĚ

neboli Otčenáš (podle svých prvních dvou slov), je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba.

"Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Posvěť se jméno tvé,
přijď Království tvé,
buď vůle tvá,
jako v nebi tak i na zemi.
     Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme viníkům našim,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého.
Neboť tvé jest Království i moc i sláva na věky věkův. Amen."
                                                                                           
   
D.Svaty2.jpg
images.jpg
anděl.jpg

CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

ZDRÁVAS MARIA

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.


 

SVATÝ TADEÁŠI

Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista pána, našeho vykupitele! Apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a zázracích! věrný a rychlý orodovníku všech svých ctitelů! Byl jsi od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou zbaveni téměř vší naděje. Z hloubi své duše a z hloubi svého srdce tě prosím: pospěš mi na pomoc v mojí potřebě a nesnázi, neboť u lidí bych pomoc hledal marně.

Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chválit před světem jako velikého ochránce. Amen.
Milosrdný a dobrý Bože, když tě žádáme prostřednictvím tvého apoštola Judy Tadeáše o milost v naléhavé prosbě, dej nám, abychom byli vyslyšeni. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


 

 MODLITBA RŮŽENCE

Modlitba k Panně Marii, pravděpodobně zavedena sv. Dominikem (1175-1221).

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha…; následuje: Otče náš…; pak třikrát Zdrávas Maria…; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci…
Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostný růženec
kterého jsi z Ducha Svatého počala.
S kterým jsi Alžbětu navštívila.
Kterého jsi v Betlémě porodila.
kterého jsi v chrámě obětovala.
kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Bolestný růženec,
který se pro nás krví potil.
který byl pro nás bičován.
který byl pro nás trním korunován.
který pro nás nesl těžký kříž.
který byl pro nás ukřižován.

III. Slavný růženec
který z mrtvých vstal.
který na nebe vstoupil.
který Ducha svatého seslal.
který tě, Panno, do nebe vzal.
který tě v nebi korunoval.

IV. Tajemství světla
který byl pokřtěn v Jordánu.
který zjevil v Káně svou božskou moc.
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
který ustanovil eucharistii.


 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ANDĚLÉ BOŽÍ

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Amen.

ZA ZEMŘELÉ

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji.
Amen.

Ráj srdce
https://www.booked.net/
+8
°
C
+
+
Praha
Středa, 27
7 denní předpověď


Name
Email
Comment
Or visit this link or this one