MÍR - VÍRA - LÁSKA - NADĚJE

Facebook:

Reiki - cesta do Jednoty

REIKI – cesta do Jednoty

 

41579_130584463630943_6755_n.jpg

Mikao Usui bylobchodník a laický buddhista z japonského Kjóta. Odešel na posvátnou horu Kurama, kde meditoval a dosáhl satori - bleskového osvícení - anebo alespoň schopnosti léčit pomocí energie, kterou pojmenoval rei-ki (rei - světlo, záře, svatost duch, tajemství - a ki - univerzální energie, příroda).

Stanovil principy - velmi jednoduché rady pro vlastní duchovní cestu. Ten, kdo má zasvěcení reiki a jde její cestou, se pozná podle toho, že nevyvolává konflikty a neúčastní se jich, nepodléhá strachu, uvědomuje si důvody k vděčnosti za všechno, čeho se mu na cestě dostává, vlastní činností přispívá k obecnému prospěchu, jak může, ale ne nad svoje možnosti. Je laskavý, pozorný, soucitný. Jeho minimum je: nezlobím se, nebojím se, jsem vděčný, pracuji podle svých možností, sem milý k ostatním. Občas jako by se na to zapomnělo.

 

První setkání

Reiki do Anglie a později do Čech přivezla doktorka Mari Hall. Po ní němec  Jürgen Klaubert, později se tady objevila řada dalších mistrů. Někteří učitelé kladli důraz na reiki jako na cestu, podobně jako Mari - nejnáročnější učitelka, která u nás kdy byla. Za dvanáct let svého působení zasvětila šest mistrů. Kromě toho se objevila řada dalších, kteří měli jedinou podmínku, a to platbu za seminář a množství dalších, pohybujících se mezi těmito dvěma extrémy.

Když jsem se setkala s reiki poprvé u Mari Hall, byl to pro mě úžasný zážitek. Reiki je obrovská, proměňující síla. Každý, kdo prošel iniciací u skutečného učitele, vám řekne totéž. Pro mne to kdysi - před více než čtrnácti lety - bylo, jako bych se po dlouhém období vyprahlosti mohla napít z potoka s dobrou čistou vodou. Japonská cesta je ale šíp vystřelený rovnorovnou k cíli. Pramen křišťálové vody pryštící z hlubin Země přímo ze skály. Průzračný verš, který vyjadřuje vše.

 

Odlišnosti

Zatímco japonská cesta je stejně tak duchov­ní praxí jako technikou léčení, západní - po­kud se neomezuje jen na samotné iniciace a základní informaci - nás na tuto praxi teprve připravuje: pomáhá nám zbavovat se strachu, často se zabývá našimi specifickými problémy a soustředí se i na práci s osobností a na od­straňování důsledků špatného způsobu života, který nám vesměs vnucuje civilizace, již jsme vytvořili a v níž jsme podcenili na dlouhé desít­ky a stovky let naše spojení s Kořeny, se Zemí, předky, Bohem (Kosmem) i sami se sebou a potlačili vlastní zdroje, přirozenou moudrost, vědění a pokoru.

Japonská a západní reiki se liší i v dalších ohledech. Způsobem a rozsahem iniciací, je­jich opakováním za účelem kultivace energie a pročištění meridiánů, vztahem žáků a Učite­le, který jim musí být k dispozici daleko víc, než je obvyklé na západní cestě. A také praxí, dů­ležitostí, kterou přikládá symbolům.

Při iniciaci se probouzí naše skrytá energie, pomáhá rozpouštět závoje, které nám brání vidět světlo, nalézt v sobě radost, soucit a lásku, probudit vědomí. Ob­novuje spojení se Zdro­jem, který označuje­me jako Bůh, Kosmos, Jednota, Súnjata. Je to popostrčení na cestě - může znamenat přelom nebo velký skok ane­bo prostě jen vykroče­ní na cestu.

V rozdílech mezi ja­ponskou reiki a její po­dobou tak, jak se roz­šířila ze Západu, by se dalo pokračovat takřka donekonečna - je jich opravdu mnoho. Zá­padním způsobem je možné během hodiny zasvětit až třicet lidí. Japonským potřebujete nejméně dva dny,  maximální počet účastníků může být dvanáct, optimální šest.

Opakování iniciací se doporučuje tak často, jak je to mož­né: traduje se, že Každá čistí meridiány a kulti­vuje energii. Vzhledem k tomu, že v obou prv­ních stupních se dělají čtyři iniciace v krátkém sledu za sebou, sami žáci si uvědomují změnu kvality energie, Která je nejdříve čistí na „hru­bohmotnější" úrovni, aby se později projevo­vala jako stále jemnější a silnější.

 

Reikiboom a marketing

Zatímco západní cesta je poznamenaná obo­hacením o techniky a zkušenosti nových učite­lů, vymizely z ní původní japonské techniky - na řadu z nich se úplně zapomnělo. Začaly vznikat rozšířené systémy reiki: tera mai, ka­runa, neo, sečim, hatnamon a další. K původ­ním čtyřem začali noví učitelé připojovat další symboly. Nové systémy reiki se začaly nabízet podobně jako nové a ještě novější a účinněj­ší prášky na praní, odstraňovače skvrn nebo jogurty s ještě většími kousky ovoce. V „reiki­boomu" jsme se stali oběťmi stereotypu. Od­vrátili jsme se od síly a odkazu reiki - zapo­mněli na její hloubku a světlo, začali jsme hledat náhražky nové­ho zboží. Podobně jako kdysi jsme zapomně­li na vlastní moudrost a důležitost spojení se zemí.

Reiki je cesta do Jed­noty. Jak je ale pak možné, že se z ní sta­lo to, s čím se můžeme setkávat v její komerční podobě, jež se nestydí používat stejné obraty a podbízení jako rekla­my na jakékoli zboží, Které si můžeme rych­le nakoupit a odnést (na chvilku spokoje­ní) z kteréhokoli hyper­marketu?

Namlouváme si, aniž jsme poznali hloubku reiki, že „nové" energie jsou lepší. Můžeme mít samozřejmě strach - z vlastních možností, otevřených dveří do vlast­ního vesmíru, síly, neznámého. Ale v takovém případě - dokud se neobrátíme dovnitř a ne­pochopíme, že cesta vede přes naše srdce - nezískáme zase nic jiného než dočasná uspo­kojení, která se časem vytratí.

 

„ Reiki je všeprostupující síla.

Proniká všechno, co má schopnosti cítit,

 i to, co žádný cíl nemá.

Ačkoli se reiki

ustavičně mění, je stále stejná.

U reiki je vše živé

a vše si zaslouží úctu, ať je to

kámen v naší zahradě, anebo

partnerova ruka sevřená

v naší.

Reiki je právo, které

máme všichni vrozené."


 

Co je reiki?

Reiki je léčitelská metoda vycházející z vý­chodních filozofií. Jako země původu se udává Japonsko a jako zakladatel a objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Terapie předpokládáexistenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech prou­dí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Provádět reiki může pouze člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie. Zasvě­cování je třístupňové (někteří učitelé dělí třetí stupeň na dvě části).


1. stupeň

Zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rulou (není důležité, kam se ruce přiloží, energie si sama najde místo, kde je potřebné léčit či posílit organismus příjemce). První stupeň reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvě­cení do prvního stupně nelze podstoupit bě­hem jednoho dne.

 

2. stupeň

Zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezpro­středním dotykem dlaní, ale i na dálku (třeba i na druhý konec Země).

 

3. stupeň

Adept reiki má nyní daleko větší možnosti léčit. Je schopen i vhodně upravit (zasvětit) před­měty určené k léčení.

Ze zkušeností a praxe vyplynulo, že reiki — po­tažmo jeho energie — má mnohonásobně vyš­ší a rychlejší účinnost, pokud se léčitel nachá­zí v pozitivním psychickém stavu, který se týká nějaké skutečné osobní radosti, již momentál­ně prožívá.

 

ReGeNeRaCe  8/2010

 

Ráj srdce


Sestavuji aktuální kalendář ...


CURRENT MOON
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one